KZI

Psykoterapi AB

Kristina Lander

leg. psykolog, leg. psykoterapeut,
certifierad EMDR-terapeut,
klinisk hypnos,
integrativ psykoterapi på psykodynamisk grund

Startsida
Utbildning
Psykoterapi
Symbolterapi, symboldrama
Psykoterapeut
Om företaget
Klinisk hypnos
Trauma och dissociation
EMDR Handledning
Litteratur


Psykoterapi

Jag erbjuder individualpsykoterapi, parterapi, familjesamtal integrativt, vilket i detta sammanhang betyder en medvetenhet om att vi som människor ständigt samspelar med vår omgivning (bio-psyko-socialt) genom våra kroppsförnimmelser, tankar och känslor.
Jag arbetar gärna med klinisk hypnos som kan ta sig uttryck genom ego-state-arbete, symboldrama och EMDR men jag kan också vara behjälplig med strukturerande samtal i vardagen.

 

Varför söka psykoterapi?

Det man kan söka psykoterapi för är till exempel:

  • relationsproblem, både till sig själv och andra
  • olika symptom, t ex kroppsliga besvär (som blivit läkarundersökta), ångest, nedstämdhet, känslor av overklighet eller upplevelser av starka motstridiga impulser, fobier, sexuell problematik
  • krissituationer, t ex livskriser eller andra påfrestande förändringar som känns svåra att hantera
  • känslor av obehag, missnöje med självet eller något Du själv har svårt att formulera
  • en önskan att utveckla Dig själv för att må bättre

Psykodynamisk psykoterapi

I psykodynamisk psykoterapi får Du tillfälle, tillsammans med en psykoterapeut, att förstå Din inre och yttre värld. Vi undersöker hur de problem Du upplever Dig ha kan hänga samman med den nuvarande livssituationen eller hur Du haft det tidigare i livet. Genom att sätta ord på Dina tankar, känslor och upplevelser ökar Du Din förmåga att förstå och påverka Ditt liv. Du får fler verktyg att lösa Dina problem med och blir på så sätt fri från eventuella symptom.

En psykodynamisk psykoterapi har en psykodynamisk teori som grund. En psykodynamisk teori förutsätter tanken om ett dynamiskt psyke, dvs man tänker sig själen som bestående av omedvetna motverkande krafter där resultatet blir olika kompromissbildningar mellan lusten och samvetet – något Du innerst inne längtar efter att göra konfronteras med verklighetens begränsningar och resultatet blir kanske något mittemellan, dvs en kompromiss.

Att något är omedvetet betyder att det är bortträngt från medvetandet, dvs att man inte med medvetna krafter kan återkalla minnet. Det omedvetna visar sig istället som t ex felhandlingar, dvs när Du gör något som i stunden verkar konstigt, långsökt eller icke-rationellt, eller kommer till uttryck genom drömmar (dag- eller nattdrömmar). Genom att undersöka dolda motiv eller drömmarnas, till synes förvirrade innehåll, kan den underliggande konflikten eller bristen avtäckas. Genom att göra det omedvetna medvetet och förståeligt växer självkännedomen och Du kan uppnå ett större psykiskt välbefinnande.

 

Integrativt förhållningssätt

Till den ovanstående beskrivna psykodynamiska teorin med objektrelationsteorin som klangbotten, där man tänker sig att vi som individer blir till i våra relationer, utgår jag, i mitt tänkesätt, från den fundamentala betydelsen som affektregleringen utgör i våra tidigaste relationer. Tillgång till en förälders förmåga till tillfredsställande affektreglering ger barnet en trygg bas att utgå från vid upptäckten av världen. Frånvaro av sådan lägger grunden för senare svårigheter i livet såsom affektregleringsproblem, relationsproblem, stresskänslighet och psykisk ohälsa.

Vi är bio-psyko-sociala varelser, dvs det som händer i vår kropp, i vår själ och i våra relationer till omgivningen hänger intimt samman och kan ej särskiljas. Det ena påverkar det andra.
Genom att arbeta med integrativa psykoterapeutiska metoder såsom klinisk hypnos och egostate-arbete underlättas läkningen på flera nivåer samtidigt vilket gör att man uppnår läkning snabbare.

 

 

KZI Psykoterapi AB, Kristina Lander, Kompanivägen 13, 1 tr, 791 40 Falun 
Org.nr: 556893-1298
Tel: 070-364 29 06
E-post:kzipsykoterapi@gmail.com