KZI

Psykoterapi AB

Kristina Lander

leg. psykolog, leg. psykoterapeut,
certifierad EMDR-terapeut,
klinisk hypnos,
integrativ psykoterapi på psykodynamisk grund

Startsida
Utbildning
Psykoterapi
Symbolterapi, symboldrama
Psykoterapeut
Om företaget
Klinisk hypnos
Trauma och dissociation
EMDR Handledning
Litteratur


Trauma och dissociation

Efter att jag certifierats som EMDR-terapeut har mitt intresse alltmer ökat för traumarelaterad problematik. Min hypotes är att det kan gömma sig traumarelaterad problematik bakom många psykiatriska diagnoser - problemorsaker som ännu inte blivit upptäckta.

Vid allvarlig traumatisering, dvs då den personliga integriteten och identiteten upplevts inte kunnat skyddas, kan en uppspaltning (splitting) ske i psyket/Självet, s k strukturell dissociation, vilket är en psykologisk försvarsåtgärd för att skydda Självet mot outhärdlig psykisk smärta.

Strukturell dissociation kan uppstå vid s k enkel PTSD (en enstaka traumatiserande händelse), över komplex PTSD till DID (Dissociativ identitetsstörning). Differentialdiagnostiskt utgår man från hur störd integrationen av Självet är, dvs i vilken grad individen har haft möjlighet att integrera sig själv efter den utlösande händelsen.

Traumatiserade personer med strukturell dissociation behöver komma i åtnjutande av en fasspecifik traumabehandling där ett inledande stabiliseringsarbete med affektreglering är helt nödvändigt innan bearbetning av trauman kan genomföras. Mina behandlingsmetoder är klinisk hypnos, egostate-arbete samt EMDR.


KZI Psykoterapi AB, Kristina Lander, Kompanivägen 13, 1 tr, 791 40 Falun 
Org.nr: 556893-1298
Tel: 070-364 29 06
E-post:kzipsykoterapi@gmail.com